KRISTIANSTAD RESIDENS

Status Pågående
År 2011-2019
Plats Kristianstad
Entreprenör Folkes Bygg
Målarmästare 
Bengt Scharfe

Residenset i Kristianstad är uppfört i italiensk renässansstil och stod färdigt 1860 efter ritningar av arkitekt Fredrik Wilhelm Scholander.

I Scholanders byggbeskrivning rörande fasader å Residensbyggnaden i Kristianstad kan man läsa följande utdrag:

”Utvändigt afrappas huset med kalkbruk, alla lister, qvadrar, dörr- och portomfattningar drages med champlomer (profilmallar). Taklistens medaljonger, rosetter och dentiklar uppsättas af gips, medlersta fönstrets bärande konsoller, understycke, kolonner och vapen gjutes af jern, murlifvet strykes med kalkfärg, alla lister, fönster- och portomfattningar samt hörnen oljedränkes tre gånger, spacklas och strykes tre gånger med oljefärg som äfven anbringas å stuprännorne, fönster och karmbetäckningarne”.

Blasberg Andréasson arkitekter är anlitade för pågående fasadrenovering. Undersökningar på plats samt utförda puts och färgskiktsanalyser konfirmerar Scholanders byggbeskrivning. Vi kan se tydliga spår av oljeindränkning och linoljespackling av fasadutsmyckningarna utförda i kalkbruk.

Fasadutsmyckningarna är ursprungliga men har fram till i dag bemålats med minst 15 lager färg, däribland med plastfärg. Det totala färgskiktet är nu för tätt och risken för större skador på underliggande puts är överhängande. De många lagren färg suddar även ut den ursprungliga skärpan i profiler och utsmyckningar.

Bortskrapning av befintlig färg utförs för hand och verktyg anpassas till listverkets profiler. Skrapningen sker ner till linoljespacklet utan att skada underliggande puts. Därefter oljedränks de frilagda ytorna för att stärka upp det ursprungliga spacklet. När ytorna är mättade spacklas det med nytt linoljespackel som slipas till ursprunglig skärpa innan de täckmålas med linoljefärg. De partier som redan har skadats på grund av för tätt färgskikt knackas rena och lagas upp med kalkbruk innan de oljedränks, spacklas och täckmålas.

Med väldigt enkla metoder kan de ursprungliga fasadutsmyckningarna, utförda med största hantverksskicklighet, återfå sin ursprungliga skärpa och bevaras för ytterligare 150 års bemålning och slitage.